Kosten

Rekening gaat naar de zorgverzekering

Verzekerde zorg

De kosten kunnen vanuit het basiszorgpakket worden vergoed, mits voldaan is aan voorwaarden die de verzekeraar daarvoor heeft gesteld. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen gecontracteerde en niet gecontracteerde zorg. NB: De client dient zelf te checken of de verzekeraar een contract met de praktijk heeft afgesloten!

De voorwaarden zijn:

  • U hebt een verwijsbrief van uw huisarts nodig voor de Generalistische Basis GGZ met daarop de AGB-code van de huisarts.
  • De datum op de verwijsbrief dient te liggen vóóraf aan de datum van het intakegesprek.
  • In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden van een DSM-stoornis is. Niet alle zo genoemde DSM-stoornissen vallen onder de vergoede basiszorg: o.a.  aanpassingsstoornissen, leerstoornissen, relatie- en werkproblemen worden niet vergoed. Mogelijk worden deze wel vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering.
De kosten van een behandeltraject* worden vanaf 2022 gebaseerd op het nieuwe zorgprestatiemodel. Zie onderstaande artikel voor een introductie.
 
* Het traject kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, blended-care contacten, (test-)diagnostiek, verslaglegging, overleg met medebehandelaars. 

 

Rekening gaat naar de client

Onverzekerde zorg

De kosten komen voor rekening van de cliënt tegen het zogenaamde OVP tarief 

De standaardtarieven in 2023 bedragen: 

Behandeling € 124,16
telefonisch consult (15 min) € 49,89
e-Mail consult € 49,89
Schriftelijke Informatieverstrekking  € 92,50
   


Let op: sommige particuliere zorg wordt wel vergoed door de aanvullende zorgverzekering. Controleer dit zelf bij uw zorgverzekeraar.

GGZ Veranderingen per 1-1-2022

Zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor u?

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de financiering van de GGZ. Het Zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor de GGZ. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is.

Ook voor u als patiënt heeft de invoering van het nieuwe systeem gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Daarover informeren wij u op deze pagina.

De belangrijkste gevolgen voor u als patiënt zijn:

  • Vanwege de administratieve overgang naar het nieuwe systeem wordt uw behandeling, na het laatste consult in 2021, dus uiterlijk op 31 december, administratief Voor uw behandeling tot dan toe wordt een factuur opgesteld, waarvoor mogelijk uw wettelijk eigen risico van 2021 wordt aangesproken, als dat in dit jaar nog niet was gebeurd.
  • Bent u aan het einde van het jaar in behandeling bij NuGGZ en loopt de zorg door, dan start in het nieuwe jaar automatisch een Zorgprestatiemodel-traject. Het afsluiten van uw behandeling op 31 december 2021 is, zoals gezegd, slechts administratief. Op 1 januari 2022 wordt uw behandeling opnieuw gestart binnen de nieuwe systematiek. U hoeft hier geen actie voor te ondernemen.
  • Vanaf januari 2022 wordt maandelijks een factuur opgesteld.

Waarom een nieuw model?

Het huidige bekostigingssysteem in de GGZ is niet transparant. Het is voor veel patiënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas aan het eind van een behandeling of, wanneer een behandeling langer dan een jaar duurt, pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Ook is het systeem te complex en vergt het te veel administratie van behandelaren. 

Hoe werkt het zorgprestatiemodel: tarieven

In de huidige situatie worden facturen opgesteld aan de hand van door uw behandelaar geregistreerde minuten. Alle tijd die uw behandelaar aan uw behandeling besteedt, moeten door de behandelaar worden geregistreerd. Dit geldt voor face-to-face afspraken (dit noemen wij ‘directe tijd’), maar ook voor het maken van verslagen, het beoordelen van testuitslagen, het schrijven van brieven of overleg met uw huisarts of een collega (dit noemen wij ‘indirecte tijd’).

Dit gaat met de invoering van het zorgprestatiemodel veranderen. Uw behandelaar registreert voortaan prestaties. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor iedere prestatie een prijs vastgesteld, die in rekening mag worden gebracht. In de prijs die voor een prestatie in rekening wordt gebracht, zit de directe en indirecte tijd verwerkt. Uw behandelaar hoeft deze dus niet meer apart te registreren. 

Hoe werkt het zorgprestatiemodel: maandelijks een factuur

Een belangrijke wijziging is dat facturen voortaan niet meer aan het eind van een behandeling of na een jaar worden verstuurd. Binnen het zorgprestatiemodel wordt maandelijks een factuur opgesteld.

 Voor zowel de patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

Wat verandert er op de factuur?

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Uzelf of uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden op uw factuur (wanneer u de factuur zelf toegestuurd krijgt en declareert bij uw zorgverzekeraar) of in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar (wanneer de factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar wordt ingediend). Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. NuGGZ is een instelling waarin vrijwel uitsluitend monodisciplinair wordt gewerkt (u heeft over het algemeen te maken met slechts één behandelaar). In deze setting zijn 2 verschillende soorten zorgprestaties mogelijk:

consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult.

Wat gebeurt er met uw eigen risico?

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of DBC) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Zie voorbeeld 1.

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. NuGGZ is hierin geen partij. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Zie voorbeeld 2.

Voorbeeld 1: huidige situatie

Start behandeling: 1 november 2020
Einde behandeling: 31 oktober 2021
Eigen risico: alleen het eigen risico van 2020 wordt aangesproken voor het hele behandeltraject. 

Voorbeeld 2:  nieuwe situatie

Start behandeling: 1 mei 2021
Einde behandeling: 12 februari 2022
Eigen risico: het eigen risico van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvindt, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt (van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022).

Wat is zorgvraagtypering?

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet altijd gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In onze instelling worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de Generalistische Basis GGZ behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de Gespecialiseerde GGZ.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij of zij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

Disclaimer

Deze teksten bevatten slechts summiere basisinformatie over het zorgprestatiemodel. Meer informatie staat in de regelgeving van de NZa en op www.zorgprestatiemodel.nl. De Psychologengroep doet haar uiterste best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij echter afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De Psychologengroep aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Eigen risico

Indien u gebruik wilt maken van uw zorgverzekering, houdt u dan rekening met verrekening van vergoeding met uw eigen risico. In 2022 bedraagt het wettelijk bepaalde minimale eigen risico €385. (Of nog hoger indien u een hoger eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar)

De complexiteit en ernst van uw problematiek bepalen welke prestatie van toepassing is. Welke prestatie van toepassing is op uw behandeling, spreekt u af na de intakefase bij het vaststellen van het behandelovereenkomst. 

Declaratie jaar

Declaratie van uw behandeling bij uw verzekeraar vindt pas plaats wanneer de behandeling is afgesloten. Daarbij zijn de voorwaarden en –kosten van toepassing uit het jaar waarin uw behandeling of Generalistische Basis GGZ-prestatie van start is gegaan. Na declaratie ontvangt u van uw zorgverzekeraar berichtgeving over de kosten van de psychologische behandeling.

"Wie het nieuwe vreest, moet beseffen dat al het oude ook nieuw is geweest"

Adres

Groenestraat 1
4061 BD  Ophemert

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0344-612353

Kamer van Koophandel: 30260859

ABN Amro Bank: NL94 ABNA 0491 9855 84

AGB Code Praktijk: 94055195

Privacy Statement     |     Copyright Acta Nova 2018     |     Webdesign Bal IT-Solutions