Kosten

Rekening gaat naar de zorgverzekering

Verzekerde zorg

De kosten kunnen vanuit het basiszorgpakket worden vergoed, mits voldaan is aan voorwaarden die de verzekeraar daarvoor heeft gesteld. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen gecontracteerde en niet gecontracteerde zorg. NB: De client dient zelf te checken of de verzekeraar een contract met de praktijk heeft afgesloten!

De voorwaarden zijn:

  • U hebt een verwijsbrief van uw huisarts nodig voor de Generalistische Basis GGZ met daarop de AGB-code van de huisarts.
  • De datum op de verwijsbrief dient te liggen vóóraf aan de datum van het intakegesprek.
  • In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden van een DSM-stoornis is. Niet alle zo genoemde DSM-stoornissen vallen onder de vergoede basiszorg: o.a.  aanpassingsstoornissen, leerstoornissen, relatie- en werkproblemen worden niet vergoed. Mogelijk worden deze wel vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering.
Het behandeltraject* is grofweg onder te verdelen in een van de volgende producten/prestaties:
  • Onvolledig** (ca 1-2 gesprekken)
  • Kort (ca 3-6 gesprekken)
  • Middel (ca 7-9 gesprekken)
  • Intensief (ca 10-12 gesprekken)
  • Chronisch (ca 10-12 gesprekken)

* Het traject kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, blended-care contacten, (test-)diagnostiek, verslaglegging, overleg met medebehandelaars. Alle tijd (in minuten) die aan uw behandeling wordt besteed, wordt opgeteld. In overleg met u, kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product.

** Een Onvolledig behandeltraject is van toepassing op cliënten die worden terugverwezen omdat na intake blijkt dat er geen sprake is van een (vergoedde) DSM-stoornis.

 

Rekening gaat naar de client

Onverzekerde zorg

De kosten komen voor rekening van de cliënt tegen het zogenaamde OVP tarief 

De standaardtarieven in 2021 bedragen: 

 standaard 45 min. consult    € 114,41
 telefonisch consult € 39,20
 e-Mail consult € 39,20
schriftelijke Informatieverstrekking  € 89,65
   


Let op: sommige particuliere zorg wordt wel vergoed door de aanvullende zorgverzekering. Controleer dit zelf bij uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Indien u gebruik wilt maken van uw zorgverzekering, houdt u dan rekening met verrekening van vergoeding met uw eigen risico. In 2021 bedraagt het wettelijk bepaalde minimale eigen risico €385. (Of nog hoger indien u een hoger eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar)

De complexiteit en ernst van uw problematiek bepalen welke prestatie van toepassing is. Welke prestatie van toepassing is op uw behandeling, spreekt u af na de intakefase bij het vaststellen van het behandelovereenkomst. 

Declaratie jaar

Declaratie van uw behandeling bij uw verzekeraar vindt pas plaats wanneer de behandeling is afgesloten. Daarbij zijn de voorwaarden en –kosten van toepassing uit het jaar waarin uw behandeling of Generalistische Basis GGZ-prestatie van start is gegaan. Na declaratie ontvangt u van uw zorgverzekeraar berichtgeving over de kosten van de psychologische behandeling.

"Wie het nieuwe vreest, moet beseffen dat al het oude ook nieuw is geweest"

Adres

Groenestraat 1
4061 BD  Ophemert

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0344-612353

Kamer van Koophandel: 30260859

ABN Amro Bank: NL94 ABNA 0491 9855 84

AGB Code Praktijk: 94055195

Privacy Statement     |     Copyright Acta Nova 2018     |     Webdesign Bal IT-Solutions